Inscenizacja rozpocznie się 16 lipca 2022 r. godz 15:00, czyli za: 300 dni
 

Dla turystów

O imprezie
Grunwald 1410
Nie tylko pole bitwy...

Nie tylko pole bitwy...

Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej
St?bark
14-107 Gierzwałd
Muzeum czynne sezonowo od 1 maja do 15 pa?dziernika w godz. 800-1800
Cena biletu- normalny – 6z?, ulgowy – 3z?
Przewodnik- grupa – 30z?

 

ZABYTKI GMINY GRUNWALD

Zabytki na terenie gminy:

 • Ko?ció? z XIV wieku, cmentarz, pa?ac i park w Dylewie,
 • Ko?ció? metodystyczny w Gierzwa?dzie,
 • Kaplica pobitewna na Polach Grunwaldzkich,
 • Ko?ció? i dzwonnica w Mielnie,
 • Pa?ac w Pacó?towie,
 • Dzwonnica, drweniany ko?ció?ek mazurski, kostnica, park i pa?ac klasztorny w Rychnowie,
 • Ko?có? w St?barku i Kiersztanowie,
 • Spichlerz, stajnia, rz?dcówka w Zybu?towie,
 • Zespó? folwarczny , dworek i park w Gierzwa?dzie.

Pomniki przyrody i rezerwaty:

 • Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich,
 • Czarci Jar z dop?ywami rzeki Drw?cy,
 • Hodowle pstr?ga w O?rodku Zarybieniowym w Czarcim Jarze oraz w Rychnowskiej Woli.

ZABYTKI W NIDZICY

 • Gotycki zamek krzy?acki z XIII wieku, rozbudowany w XV wieku, zniszczony w 1945 r. Po wojnie odbudowany,
 • Ratusz z XIV z wieku,
 • Domy i spichlerz z XIX wieku,
 • Pomnik W?adys?awa Jagie??y,

ZABYTKI W OLSZTYNKU

 • Gotycki ko?ció? z XIV wieku i pozosta?o?ci murów miejskich z basztami ta? z XVI w.
 • Zamek krzy?acki wybudowany w latach 1360-1370 przebudowany w XVIII wieku,
 • Uk?ad urbanistyczny Starego Miasta, oraz pojedyncze domy w stylu tzw. Lokalnej secesji z pocz?tku XX wieku.
 • Muzeum- skansen budownictwa ludowego Warmii i Mazur.

ZABYTKI W OSTRÓDZIE

 • Gotycki uk?ad urbanistyczny miasta lokowanego ok. 1270 r. ( obecnie przebudowany pl. 1000-lecia),
 • Fragment gotyckich murów obronnych z XV w. Przy obecnym ko?ciele ?w. Dominika Savio. pl.1000-lecia
 • Ko?ció? gotycki ?w. Dominika Savio, odbudowany po zniszczeniach wojennych, pochodz?cy z XIV w.
 • Zamek pokrzy?acki pierwotnie w stylu gotyckim, nast?pnie kilkakrotnie przebudowywany. Pochodzi z XIV w. I by? siedzib? komturstwa krzy?ackiego. Od 1977 roku odbudowany po zniszczeniach spowodowanych wojn? (ul. Mickiewicza 22),
 • ko?ció? neogotycki pod wezwaniem Niepokalanego Pocz?cia Naj?wi?tszej Marii Panny z lat 1856-1875, wie?a odbudowana na pocz?tku XX w. (róg ul. Czarnieckiego i Sienkiewicza),
 • Ko?ció? ewangelicko-augsburski neogotycki z 1907 r.,(ul. Sienkiewicza),
 • Kaplica baptystów, pseudogotycka, ul. Nadrzeczna 3,
 • Cmentarz Polska Górka przy ul. Olszty?skiej. Cz??? grobów pochodzi z I po?owy XIX w. Jest tu pochowany pastor Gustaw Gizewiusz pochodz?cy z rdzennie polskiej rodziny, niezmordowany or?downik polsko?ci Mazur. Urodzi? si? 21 maja 1810 roku w Piszu, a w roku 1835 osiad? sie w Ostródzie jako pastor polskiego ko?cio?a ewangelickiego. W 1848 roku zosta? wybrany polskim pos?em do Parlamentu Niemieckiego. Zmar? nagle 7 maja 1848 roku. Po?ród ruin cmentarza zwracaj? uwag? zabytkowe nagrobki po?ydowski oraz neoklasycystyczna brama z XIX w.,
 • Budynek liceum ogólnokszta?c?cego, eklektyczny z 1907 roku, (ul. Drw?cka 4),
 • Dawna rogatka przy posesji Szko?y Podstawowej Nr.1, neoklasycystyczna z XIX w. (róg Pieni??nego i 21 Stycznia),
 • Neogotycka wie?a ci?nie? pochodz?ca z prze?omu XIX i XX w. (ul. Drw?cka),
 • Kamienica pseudo-barokowa z pocz?tek XX w. (ul. Armii Krajowej 3),
 • Kamienica pseudo-klasycystyczna z ko?ca XIX w. (ul. Gizewiusza15),
 • Kamienice secesyjna, pocz?tek XX w. ( ul. Jana Paw?a II 4,8,10,18,20),
 • Kamienice eklektyczne, pocz?tek XX w. (ul. Jana Paw?a II 6,24),
 • Kamienica eklektyczno-secesyjana, pocz?tek XX w. ( ul. Mickiewicza7),
 • Zespó? fundamentów i fragmentów muru Bramy Garncarskiej, jedna z trzech ?redniowiecznych bram miasta. Na odnalezionej podczas budowy siedziby banku PKO BP podbudowie dokonano rekonstrukcji szkieletu bramy wg wzorów zastosowanych pierwotnie w Filadelfii.
 • Kana? Ostróda - Elbl?g
Licznik odwiedzin:  8549643Fundacja Bielik INFOMAN - marketing internetowy Pomorze Zachodnie - przewodnik