Inscenizacja rozpocznie się 17 lipca 2021 r. godz 15:00, czyli za: 26 dni
 

Dla uczestników

Dowódcy Chorągwi Grunwaldzkich
Turnieje i konkursy
Regulaminy
Chorągwie
Katalog Rzemieślników
Zostań Rzemieślnikiem
Justycja polowa


Sponsor Serwisu Internetowego
Dobrodziej RR 2013 - INFOMAN

Gloria Artis dla Krzysztofa Góreckiego

Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Piękniejsza Polska

„Opłata Kupiecka” 200, 400 lub 600 PLN

Nowość WYCIĄG z:
Regulamin uczestnictwa w „Obozie Rzemieślników”  w trakcie

„Dni Grunwaldu”


III.    Opłata kupiecka dla kupców i rzemieślników prowadzących działalność w   historycznej części „Dni Grunwaldu”
26. Ustala się trzy podstawowe opłaty kupieckie oraz jedną specjalną.
27. Cała zebrana kwota z Opłaty Kupieckiej zostanie przeznaczona na organizację Turniejów Grunwaldzkich, z tego też powodu wpłaty zbierane są wcześniej. Ustala się trzy podstawowe opłaty kupieckie oraz jedną specjalną.
28. Wysokość opłaty kupieckiej uzależniona jest od typu prowadzonej działalności, a nie od wielkości zajmowanego terenu.
29. Opłata kupiecka dotyczy każdego rzemieślnika i kupca, niezależnie czy wystawia się w indywidualnym czy też we wspólnym stoisku kupieckim np.; Mi – Parti oraz Aketon – rzemieślnicy indywidualni. Chyba że tworzą oficjalną, udokumentowaną gildię kupiecko rzemieślniczą czyli spółdzielnię lub wspólny kram bractwa – stowarzyszenia historycznego, który ten sam charakter przyjmuje w reklamach na portalach społecznościowych i na stronie internetowej bractwa.
30. Rzemiosło rodzinne, traktowane jest jako kupiec lub rzemieślnik indywidualny (jedna opłata) Np. Spes Medieval Market – rodzinny kram kupiecki, Starkow - rzemiosło rodzinne .


31. Wysokość podstawowej opłaty kupieckiej:

a) 200 PLN Rzemieślnicy sprzedający swoje wyroby i prowadzący prezentacje rzemiosła np.: kowale, garncarze, rogownicy itp. (prezentacja powinna być zatwierdzona przez organizatorów).
b) 400 PLN Kupcy zajmujący się handlem oraz pozostali rzemieślnicy nie prowadzący prezentacji (w szczególnych i uzasadnionych wypadkach dopuszcza się wprowadzenie rabatu)
c) 600 PLN Gildie kupieckie i rzemieślnicze np. spółdzielnie rzemieślniczo-kupieckie prowadzące prezentacje rzemiosła.
32. Opłata specjalna dotyczy reklamowania imprez historycznych oraz miejscowości i regionów o walorach historyczno – turystycznych. Rzemieślnicy i kupcy mogą znaleźć sponsorów na swoje stoiska, którym mogą zapewnić reklamę (na swoich stanowiskach wystawienniczych). Np.: miejscowości i regiony tworzące swój wizerunek wykorzystując zabytki, historię i imprezy historyczne np.: Grodzisko w Sopocie w Owidzu, Karpacka Troja, Zamek w Gniewie, Oblężenie Malborka, Turniej w Uniejowie itp. Sponsor staje się Mecenasem kupca, pokrywa koszt promocji i kupca. Kwota mecenatu ustalana indywidualnie.


33. Bez tej opłaty obowiązuje zakaz reklamowania imprez historycznych oraz miejscowości i regionów o walorach historyczno – turystycznych oraz wszelkich innych reklam i akcji promocyjno - marketingowych.   
34. Opłata kupiecka upoważnia do handlu w historycznej części „Dni Grunwaldu”, nie upoważnia do handlu w części „cywilnej”
35. Opłacenie placowego oraz opłat handlowych w części „cywilnej” nie upoważnia do handlu w części „historycznej”
36. Handel bez zgłoszenia i bez opłaty kupieckiej grozi wręczeniem mandatu przez Straż gminną lub policję, a następnie wydalenie z imprezy Dni Grunwaldu lub pozostawieniem na imprezie po opłaceni dodatkowo (poza mandatem) opłaty kupieckiej.
37. Po przybyciu na pola Grunwaldy dowódca podgrodzia rzemieślniczego wręczy identyfikatory oraz zezwolenie na handel w części historycznej , które należy umieścić w widocznym dla wszystkich miejscu.
38. Zapisy zakończone będą do 15.06.
39.Do tego czasu należy dokonać wpisu (wypełnić poprawnie ankietę), po zaakceptowaniu organizatorzy prześlą nr konta na które należy dokonać wpłaty. Po otrzymaniu wpłaty organizatorzy aktywują wpis rzemieślnika w katalogu kupców i rzemieślników (na stronie http://www.grunwald1410.pl/index.php?cat=151  pojawi się wpis rzemieślnika). Brak wpisu oznacza brak wpłaty.
40. Absencja rzemieślnika nie powoduje zwrotu uiszczonej opłaty kupieckiej.
41. Cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na organizację Turniejów Grunwaldzkich, z tego też powodu wpłaty zbierane są wcześniej.
42. Tylko rzemieślnicy i kupcy zamieszczeni w katalogu mają prawo na handel w historycznej części „Dni Grunwaldu”

IV.    Status Mecenasa Turniejów Grunwaldzkich
43. Status Mecenasa Turniejów Grunwaldzkich otrzymuje sponsor wspomagający Turnieje Grunwaldzkie w postaci voucherów lub nagród rzeczowych, w jednym roku na łączną kwotę równą lub większą dwóm opłatom kupieckim wg art. III pkt. 30 a, b lub c,  lub w inny sposób wspomagający organizatorów historycznej części „Dni Grunwaldu” .
44. W zamian Mecenas otrzymuje:
a. Zwolnienie z opłaty kupieckiej

UWAGA:
Zwolnienie z opłaty kupieckiej dotyczy tylko MECENASA, NIE dotyczy innego rzemieślnika korzystającego z powierzchni wystawienniczej MECENASA.


b. Umieszczenie LOGO na wspólnej reklamie Mecenasów Turniejów Rycerskich, wywieszonej przy trakcie wiodącym do Muzeum Grunwaldu w trakcie Dni Grunwaldu (wymagane: dostarczenie LOGO w postaci wektorowej, do organizatorów turniejów w nieprzekraczalnym terminie 10.06)
c. Promocja prowadzona na portalach społecznościowych prowadzona przez organizatorów turniejów.    
d. Wpis i informacja z kontaktami Mecenasa na stronie głównej organizatora www.grunwald1410.pl
e. Umieszczenie w Katalogu Rzemieślników i Kupców w statusie Mecenasa Turniejów Rycerskich.
45. Status Mecenasa nie upoważnia do reklamowania imprez historycznych oraz miejscowości i regionów o walorach historyczno – turystycznych oraz wszelkich innych reklam i akcji promocyjno - marketingowych.   


Licznik odwiedzin:  8259802Fundacja Bielik INFOMAN - marketing internetowy Pomorze Zachodnie - przewodnik